معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع شهرستان: جناب آقای مهندس خوبانی

مستقیم:061-52839011

  • داخلی: 223