معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع شهرستان: جناب آقای دکتر محسن نیکرو

  • مستقیم:061-52839011
  • داخلی: 223