با حضور مهندس نصراله زاده معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده و مدیران حوزه معاو...

جلسه شورای مدیران حوزه توسعه با موضوع استقرار میز خدمت

با حضور مهندس نصراله زاده معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده و مدیران حوزه معاونت توسعه ، جلسه شورای مدیران توسعه با محوریت استقرار میز خدم...
1397/09/20 | خندان | | خبر معاونت توسعه | 240 | 0 نظر | print | |

با حضور مهندس نصراله زاده معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده و مدیران حوزه معاونت توسعه ، جلسه شورای مدیران توسعه با محوریت استقرار میز خدمت در دفتر معاون توسعه برگزار شد. در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد هر مدیریت فرآیندهای کاری خود و همچنین تقسیم بندی نوع درخواست های ارباب رجوع هر واحد را جهت برنامه ریزی و ایجاد وحدت رویه به گروه تحول اداری تحویل دهند . ضمنا در این جلسه به منظور جانمایی مکان فیزیکی میز خدمت پیشنهادهای مطرح و نهایتا مقرر شد پس از بررسی های کارشناسی در جلسات آتی تصمیم گیری شود.

نویسنده
خندان

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خندان

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو